Entries 2

First: Last: CME/Lunch: Diwali Gala Attendee:
Murthy Ponnuru 2
Dilip Patel 2
Gopal Nair 2
Venkata Dharmavarapu 2
Chandra Kaup 2
Mohinder Partap 2
Raj Thakur 2
Videsh Deshmukh 2
Sanjay Bhat 2
Ravi Shitut 2
Sunil Apte 2
Indu Patel 2
Rajeshwar Luther 2
Gurcharan Singh 2
Mohan Ventrapragada 2
Panduranga Kini 2
Sudhir Atluri 2
Raj Peddi 2
Kanubhai Patel 2
Mahendra Gunapati 2
Sharad Parikh 2
Venkata rao Devineni 2
Anjali Kamat 2
Sriram Vissa 2
Prasad Dandamudi 2
    0 50